INFORMACIÓ LOPDGDD

El responsable de l'tractament d'acord amb la LO 3/2018 i el RGPDUE 2016/679 l'informa que les dades proporcionades oa proporcionar són tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament en el nostre Registre d'Activitats que vostè pot consultar i es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS, SL estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol•licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, mitjançant comunicació escrita a Carrer Fontanella, 21-23 2-5 08010 Barcelona.

Aquest missatge és confidencial i per a ús exclusiu de l’ destinatari, pot contenir informació emparada pel secret esmentat en la LO 10/1995 Títol X Capítol Primer l'ús inadequat derivi en responsabilitat civil per a l'usuari o configurar delictes previstos a l'Article 197 EL 10 / 95 Cod. Penal. El seu contingut no ha de ser utilitzat en forma no autoritzada expressament per l'emissor. En cas de no ser el destinatari especificat informe aquesta situació reenviant-lo a l'emissor i esborreu-lo. Les opinions i informacions contingudes en aquest missatge i / o els seus annexos i / o adjunts, corresponen al seu autor i no s'ha d'interpretar que pertanys o són compartides per COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS, SL, tret que s'indiqui el contrari en el present i resulti competent l'autor per expedir sobre el tema. L'emissor no accepta responsabilitat per errors o omissions produïdes ni garanteix el transmès per aquest mitjà causa que pot ser objecte d'interpretació, alteració, demora, contenir virus o altres anomalies.