AMPLIATÒRIA DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En aplicació de la nova normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que recollim dels clients, usuaris, proveïdors i contactes, ho fem a través de la nostra relació comercial que ens uneix i també des del nostre lloc web.

Aquestes dades s'inclouen en bases de dades o fitxers automatitzats específics per a cada cas i estan registrats en el nostre Registre d'Activitats d'acord a el tipus d'usuaris i dels serveis que els prestem o ens presten.

Amb quina finalitat recollim les seves dades personals?

La recollida i tractament automatitzat o manual de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, i altres activitats pròpies de la relació comercial que ens uneix.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades personals que formen part de la nostra base de dades es tracten amb la finalitat de gestionar la informació que ens faciliten les persones interessades a la finalitat de prestar el servei pel qual ens contracten o contractem i gestionar les sol·licituds enviades a través qualsevol mitjà, inclòs les comunicacions electròniques comercials, promocionals, o publicitàries.

Adoptem les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament (UE) 2016 / 679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte imperatiu legal.

Com encarregats de tractament, tenim contractats a diferents proveïdors de serveis, havent-se compromès a el compliment de les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol•licitin la seva supressió o no revoqui el consentiment i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Les dades personals que formen part de la nostra base de dades i tinguin una relació contractual es conservaran durant un màxim de cinc (5) anys a partir de l'última factura emesa.

En alguns casos poden revocar el consentiment en qualsevol moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

En la relació contractual vigent o que ens uneix, la base legal per al tractament de les seves dades és la que consta i obliguen la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

Pel que fa a l'consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que li vam informar posant a la teva disposició aquesta política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas de no estar d'acord, pot sol•licitar l'accés a les seves dades conforme al nostre Registre d'Activitats.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten i com les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

I l'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació de l'tractament segons les condicions i límits que preveu la vigent legislació, dirigint-se a nosaltres per escrit, o bé mitjançant correu electrònic. En qualsevol cas, haurà d'aportar còpia del seu DNI, passaport o document equivalent. En cas de considerar-ho oportú, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es).

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de les pròpies sol•licituds dels interessats.

Les categories de dades que es tracten, segons la categoria dels usuaris i contactes, en forma general i no en particular poden ser:

 • Dades Tipificats: Característiques personals, detalls de l'ocupació, o informació comercial / econòmica / financera
 • Dades de caràcter identificatives: Nom i cognoms, domicili, NIF / DNI, telèfon / e-mail, compte bancari, i imatge.

No es tracten dades especialment protegides.

Drets dels interessats

 1. Derecho de acceso: Derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales. Así como:
  1. Els caps de l'tractament;
  2. Les categories de dades personals de què es tracti;
  3. Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o s'han de comunicar les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals;
  4. Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;
  5. L'existència d'el dret a sol•licitar de l'responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació de l'tractament de dades personals relatives a l'interessat, o a oposar-se a aquest tractament;
  6. El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control;
  7. Quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;
  8. L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament.
 2. Dret de rectificació: Dret a obtenir de l'responsable de l'tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte els caps de el tractament, l'interessat té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
 3. Dret de supressió: Dret a obtenir de l'responsable de l'tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan es doni alguna de les circumstàncies següents:
  1. Les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera;
  2. L'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament;
  3. L'interessat s'oposi a el tractament;
  4. Les dades personals hagin estat tractats il•lícitament;
  5. Les dades personals han de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui a l'responsable de l'tractament;
  6. Les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.
  No obstant això, es regulen una sèrie d'excepcions en què no és procedent aquest dret. Per exemple, quan hagi de prevaler el dret a la llibertat d'expressió i informació.
 4. Dret d'oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment a què dades personals que li concerneixen siguin objecte d'un tractament.

  El responsable de l'tractament deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

 5. Dret a la limitació de l'tractament: Dret a obtenir de l'responsable de l'tractament la limitació de l'tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
  1. L'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti el responsable verificar l'exactitud d'aquests;
  2. El tractament sigui il•lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol•liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
  3. El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats de l'tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions; i
  4. L'interessat s'hagi oposat a el tractament mentre es verifica si els motius legítims de l'responsable prevalen sobre els de l'interessat.

COMUNICACIONS COMERCIALS

En aplicació de la LSSI-CE, no s'enviaran comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol•licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d'usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, si aquesta contractació, autoritza a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin iguals o similars als que inicialment van ser objecte de contractació o de interès professional o comercial amb l'usuari, contacte, client o proveïdor.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol•licitar que no se li faci arribar més informació a través dels canals corresponents a l'efecte.